Kategorija

Oznaka

Cijena (€)

-

Stambena površina (m2)

-

Površina zemljišta (m2)

-

Značajke

Regija

Rivijera

Mjesto

Kvart

bannerauthenticdalmatia

Poduzeće TRGOSTAN (www.trgostan.hr), jedno je od najstarijih poduzeća na tržištu nekretnina u Hrvatskoj osnovano 1988. godine. Od tada pa do danas smo se prifilirali na tržištu kao jedno od najvećih poduzeća na području nekrentina, te smo s timom mladih profesionalaca spremno odgovorili zahtjevima tržišta. U našoj ponudi tako možete naći preko 600 trenutno aktualnih nekretnina, uglavnom luksuznih vila, kamenih i obiteljskih kuća uz more, hotela, pansiona i apartmanskih objekata, stanova, apartmana i zemljišta.Poduzeće TRGOSTAN je dana 14. travnja 2009. godine ispunilo sve uvjete propisane Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, što je i potvrđeno Rješenjem Klasa: UP/I-330-01/09-01/489, URBROJ: 526-05-01-01/2-09-2, Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj.

 

TRGO STAN d.o.o. svojim klijentima  osigurava:

KOD KUPNJE

- savjetodavne usluge
- usluge razgledavanja nekretnina
- usluge provjere dokumentacije
- usluge sačinjavanja predugovora i ugovora
- upis u zemljišne knjige i Katastar
- usluge zastupanja kod dobivanja suglasnosti Ministarstva vanjskih poslova (strani državljani)
- druge usluge ovisno o potrebama klijenta


KOD PRODAJE

- usluge oglašavanja nekretnina na portalima poduzeća TRGO STAN d.o.o., te na portalima partner agencija u Europi i svijetu
- usluge fotografiranja nekretnine
- usluge razgledavanja nekretnina s potencijalnim kupcima
- usluge sačinjavanja predugovora i ugovora
- usluge procjena i savjetovanja
- posebne usluge kod ekskluzivnih prodaja

______________________________________________________________________________

SLUŽBENI PODACI:
TRGO STAN d.o.o. Split
Sjedište: Split, Tolstojeva 32

OIB: 83830291473

Tvrtka je upisana kod Trgovačkog Suda u Splitu pod brojem MBS: 060103784,  MB: 03821650,  temeljni kapital uplaćen u cijelosti 110.400,00kn, osnivači: Smiljana Trgo i Ivo Trgo, član Uprave: Ivo Trgo, žiro račun: 2330003-1100040174, devizni račun broj: 7001 – 978 – 3821650, Splitska banka d.d.; ADRESA: Split, R. Boskovica 23, SWIFT CODE: SOGEHR22,  IBAN: HR84 2330003-1100040174

 

_____________________________________________________________________________

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


 
Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa: 001-01/07-01/128, Urbroj:71-05-03/I-07-02, od 10. listopada 2007. godine, poduzeće TRGO STAN d.o.o. SPLIT,  Tolstojeva 32 (OIB: 83830291473, MB. 3821650 ) donosi danas 02. siječnja 2015. godine:  


 OPĆE UVJETE POSLOVANJA  


1. Ponuda


Ponuda poduzeća „TRGO STAN“ d.o.o. temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem ili elektronskom poštom (e-mail), te je uvjetovana potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune, te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju  namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i  samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.


2. Obveze poduzeća „TRGO STAN“ d.o.o.


1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);
2. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
3. procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
4. upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
5. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti  nalogodavcu;
6. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
8. omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vođenje;
9. čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
11. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
12. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) ;
13. posredovati pri primopredaji nekretnine;
14. u ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda;
Smatra se da je poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. omogućilo nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

 

3. Obveze nalogodavca


1. zaključiti Ugovor o posredovanju s poduzećem „TRGO STAN“ d.o.o. (standardni ili isključivi);
2. dati poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o.na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;
3. obavijestiti poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. o svim bitnim podatcima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
4. osigurati poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;
5. odmah nakon zaključivanja posredovanog posla, odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);
6. nadoknaditi poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7. obavijestiti poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o, a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini;  Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.


4. Ostvarivanje prava na naknadu


Poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. posredovalo, odnosno potpisom Predugovora dviju ugovornih strana. Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova, a sve prema posredničkoj tarifi. Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovelo poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj  nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. nalogodavca dovelo u vezu. Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih. Poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren. Poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. a ima pravo na naknadu i kad ona nije ugovorom o posredovanju izričito ugovorena. Visina i obveza plaćanja naknade utvrđuje se cjenikom usluga poduzeća „TRGO STAN“ d.o.o.


5. Iznosi naknada


Posrednička naknada određuje se ugovorom o posredovanju za svaki pojedinačni posao, a ukoliko nije definirana ugovorom, obračunava se cjenikom usluga. Ukoliko se posreduje istovremeno kod kupnje i prodaje određene nekretnine, posrednička naknada se naplaćuje jednu polovicu od kupca, a drugu polovicu od prodavatelja. Posrednička naknada se naplaćuje ODMAH po zaključenju predugovora o kupnji, odnosno prodaji nekretnine, s tim što su usluge vezane uz sačinjavanje predugovora, ugovora o prodaji, sačinjavanja prijedloga za upis prava vlasništva, porezne prijave, i dr. poslovi vezani uz izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade, struje, vode i čistoće – BESPLATNE. Kupcu se obilazak nekretnina izvan Splita naplaćuje dnevno 100 eura protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-e + PDV, koji iznos se odbija od provizije ukoliko kupac kupi nekretninu preko poduzeća „TRGO STAN“ d.o.o. Ukoliko kupac ili prodavatelj dodatno angažiraju nekog od Odvjetnika, taj trošak snose sami.


5.1. Najam/Zakup


Kod Ugovora o najmu/zakupu (ugovoreno trajanje najma/zakupa do 5 godina) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine.
Kod ugovora duljih od 5 godina trajanja najma/zakupa  naplaćujemo 200% iznosa mjesečne najamnine. Kod dodane vrijednosti (povećanje cijene, ugovaranja posebnih uvjeta prema zahtjevu nalogodavca, dodatnim uslugama itd.) naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine/zakupnine.
Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

 

6. Isljučivo/ekskluzivno  posredovanje


Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika, odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom/ekskluzivnom posredovanju, koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u iznosu kao da je Posrednik posredovao ili stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao, a što će se prilikom sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju ugovoriti.


7. Prestanak ugovora


Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. učinjene troškove. Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao sa osobom s kojom ju je u vezu dovelo poduzeće „TRGO STAN“ d.o.o. dužan je poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti. Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan nadoknaditi poduzeću „TRGO STAN“ d.o.o. učinjene troškove.


8. Opće odredbe i rješavanje sporova


Na odnose između nalogodavca i poduzeća „TRGO STAN“ d.o.o. proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Splitu

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok